Dyartri

Dysartri er en fellesbetegnelse for en gruppe beslektede uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Forstyrrelsene er nevrologisk betinget og er ervervet eller medfødt, dessuten kan det foreligge skade på selve talemuskulaturen.

Ved dysartri blir uttalen mer eller mindre utydelig, det blir tungt å snakke og vanskelig for andre å forstå. Likevel er dysartri ikke bare en dysfunksjon som auditivt blir lagt merke til. Den kan være lett synbar f.eks. med sikling, svelgvansker eller lammelser i ansiktsmuskulatur.

Graden av dysartri er avhengig av hvor mange av taleapparatets funksjoner som er involvert og i hvor sterk grad. Ofte berøres flere av taleapparatets funksjoner samtidig, som for eksempel pust, svelg, fonasjon (lyd), nasalering, artikulasjon, prosodi (talerytme) og i særlige tilfeller svelgvansker (dysfagi) og anartri (opphør av taleevne).

Dysartri opptrer i ren form, men også som en tilleggsvanske til afasi og stemmevansker.

Årsaker til dysartri

Årsaker til nevromuskulære skader som gir dysartri, dysfagi og anartri kan være:

 •  Cerebrovaskulære infarkter/blødninger
 • Traumatiske hodeskade (kraniebrudd)
 • Infektiøs skade (byll i hjernen)
 • Neoplastisk skade (hjernesvulst)
 • Metabolisk skade (hjernens stoffskifte)
 • Degenerasjoner av nerveceller, etc.
   

Den nevrologiske skaden eller sykdommen som forårsaker dysartri, kan oppstå på forskjellige steder i hjernen – i storhjernen, mellomhjernen, hjernestammen eller lillehjernen. Hjernenervene kan være skadet, eller det kan oppstå forstyrrelser eller brudd på forbindelseslinjene mellom hjernenervene og motorisk område i central cortex, eller sykdom kan oppstå i andre systemer i hjernen.

Ulike typer av dysartri

Nevromuskulære skader eller sykdommer i forskjellige deler av hjernen fører til forskjellige typer dysartri. Hver type krever forskjellig behandlingsopplegg.

 •  Flaccid dysartri – slapp lammelse
 • Spastisk dysartri – spastisk lammelse
 • Ekstrapyramidal dysartri – dystoni, lammelse
 • Ataktisk dysartri – dysmetri, lammelse
 • Blandet dysartri – spastisk/slapp lammelse
   

Konsekvenser

Uttalemessig fører dysartri til redusert forståelighet av talen. Dette skyldes hovedsakelig unøyaktig og upresis produksjon av enkeltlyder, redusert pust og stemmekvalitet og endret talerytme.

Muntlig kommunikasjon blir krevende og utfordrende både for den dysartrirammede og samtalepartner. Det er tungt, ubehagelig og vanskelig å snakke, derfor unngår personer med dysartriske vansker ofte talesituasjoner og har lett for å isolere seg.