Stemmevansker

Stemmevansker kan forårsakes av sykdom, skade eller forstyrrelse i alle deler av stemme-/taleapparatet. De kan resultere i hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme eller helt/delvis bortfall av stemme. En deler gjerne stemmevansker inn i to undergrupper:

Organiske stemmevansker

Kan skyldes

  •  medfødte anomalier (uregelmessigheter)
  •  påviselige vevsforandringer i strupen
  • skader i muskulatur eller nervebanen til strupen.
     

Eksempler er polypper og svulster på stemmebåndene eller lammelser av strupemusklene. Laryngektomi (kirurgisk fjerning av strupehodet) regnes som en organisk stemmevanske. Organiske stemmevansker kan gi psykiske reaksjoner. 
 

Funksjonelle stemmevansker

Kan komme til uttrykk ved misbruk/feilbruk av stemmen. Ofte er det overdreven muskelaktivitet i strupen, resonansrommet eller åndedrettsorganene som fører til ubehag, smerter og tretthet ved stemmebruk. Slike stemmevansker kan ha nær sammenheng med en persons følelsesliv i en bestemt livsfase og med forholdet til andre personer i familie- eller arbeidsliv. Uhensiktsmessig stemmebruk kan forårsake organiske forandringer i strupen, som stemmebåndsknuter eller svekkelse av indre strupemuskler. Vanlige diagnosebetegnelser er:

  •  fonasteni (stemmetretthet)
  • stemmebåndsknuter
  • barneheshet
  • helt eller delvis bortfall av stemme (afoni)
  •  fistelstemme (stemmevansker knyttet til stemmeskiftet).

Funksjonelle stemmevansker er med andre ord en fellesbetegnelse for flere forskjellige stemmevansker. 
 

Det er ingen klare grenser mellom organiske og funksjonelle stemmevansker. Organiske stemmevansker utgjør ca. 20 % av tilfellene (hvorav laryngektomi utgjør 10 %), og funksjonelle stemmevansker utgjør ca. 70–80 %.

Det er vanskelig å si noe om forekomst og hyppighet av stemmelidelser i befolkningen. Personer i yrker som krever mye stemmebruk, er imidlertid mer utsatt enn andre. Stemmevansker kan opptre som sekundære vansker i forbindelse med andre sykdommer som Parkinsons sykdom (PS), Multippel sklerose (MS), lungesykdommer og hjerneslag (se også Afasi og Dysartri). 
  
 

Konsekvenser

Stemmevansker kan gjøre at det blir ubehagelig eller smertefullt å snakke, og personen unngår talesituasjoner. Det kan føre til store kommunikasjonsvansker ved at oppmerksomheten blir rettet mot stemmen istedenfor mot hva personen sier. Vanskene kan føre til ulike grader av invalidisering både yrkesmessig og sosialt.