Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

Stamming og løpsk tale;

 •  har forskjellige uttrykksformer
 • kan være vanskelig å skille fra hverandre
 • kan deles inn i undergrupper
 • fører ofte til kommunikasjonsproblem
 • kan føre til språk-, artikulasjons- og lesevansker
 • forekommer oftere blant gutter enn blant jenter
 • forekomsten er størst blant før- og småskolebarn

Årsakene kan være mange, og mye tyder på at en mindre funksjonsforstyrrelse i hjernen ligger til grunn. Miljøet spiller stor rolle for utvikling av taleflytvansker.

Hos noen normaliseres taleflyten når de blir mer fysisk og språklig modne.

Utsiktene til å utvikle normalflytende tale er alltid tilstede. Dette gjelder både barn, unge og voksne.

Stamming.

Stamming har ytre kjennetegn som:

 • gjentakelser og forlengelser av lyd og stavelser
 • og / eller blokkeringer av lyd / luftstrøm.
 • kamp for å få ordene fram

(ses ofte som medbevegelser eller unngåelse av aktuelle ord).

Stamming forekommer hos 5-10% av barn i førskolealder. Av 11-åringene stammer ca 1%, og av ungdom / voksne ca 0.7%.

Stamming er i sin opprinnelse en talemotorisk forstyrrelse.

Personens egne og omgivelsenes reaksjoner på taleflytvansker, medfører at en ofte prøver å unngå taleflytbruddene. Derfor benyttes isfjellet som modell for problemet. Isfjellet over vannskorpen representerer det en ser og hører av flytvansker, mens resten av isfjellet illustrerer personens skam, angst, skyld og mindreverdighetsfølelse.

Problem med taleflyten og tilhørende kommunikasjonsvansker er individuelle, men generelt kan man si at den som stammer synes mer problemorientert enn den løpsktalende som ofte viser liten innsikt i sin noe strukturløse talemåte.

Løpsk tale.

Løpsk tale kan være en mer sammensatt vanske enn stamming. Den kan for noen fremtre som en motorisk tempovanske og for andre være en mer språklig basert rytmeforstyrrelse, hvor ulike språklige nivå er forsinket.

Viktige kjennetegn er:

 • uregelmessig, ofte akselererende tempo
 • mange gjentakelser av stavelser, ord og ordgrupper
 • utelatte- eller dårlig uttalte stavelser og lyder
 • uorganisert setningsstruktur
 • vansker med oppmerksomhetsfokusering
 • mangelfull opplevelse av og innsikt i egne problemer

Løpsk tale opptrer 3-4 ganger hyppigere blant gutter enn jenter. Undersøkelser viser at forekomsten hos skolebarn er på ca. 1.5%.

Kombinasjon av løpsk tale og stamming.

En kan finne kombinasjoner av løpsk tale og stamming. Miljøet kan reagere uhensiktsmessig på den løpsktalendes uregelmessigheter. Dette kan medføre at stamming utvikles.

Behandling.

Behandling av taleflytvansker er avhengig av vanskens karakter, utvikling og personens alder. En tilstreber økt språklig, tale-motorisk og kommunikativ kompetanse. Barns nærmiljø er vesentlig for å forhindre videreutvikling av taleflytvansken. Behandling foregår både indirekte (rådgivning til miljø) og direkte, individuelt og / eller i gruppe.